Urząd Gminy

31.01.2024

Informacja

Zakończył się program Lokalny Animator Sportu pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z powyższym kompleks sportowo - rekreacyjny Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu od 1 lutego 2024r....czytaj więcej

Informacja
15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław


o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m 


o podjęciu Uchwały Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. 


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr nieruchomości). Proszę o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

Informuję, że:
1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie.
2.    Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
3.    Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 245).
5.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl
8.    Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: