Urząd Gminy

15.04.2024

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie...czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
05.04.2024

Wykonawca remontu zabytkowych organów w bolesławskim kościele wyłoniony

Na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” Parafia Rzymskokatolicka, za pośrednictwem Gminy Bolesław, otrzyma...czytaj więcej

Wykonawca remontu zabytkowych organów...
02.04.2024

Nowa ulica w Bolesławiu

Wybudowany w 2019 roku łącznik ulic: Wyzwolenia i Ponikowskiej zyskał nazwę. 28 marca 2024 roku podczas LVIII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o nadaniu ulicy w Bolesławiu nazwy KLONOWA....czytaj więcej

Nowa ulica w Bolesławiu
02.04.2024

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacjePrzyjdź i zapytaj o dotację! 10.04.2024, godz. 8:30 – 11:00 Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, I piętro, pokój nr 22 (sala narad)...czytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
28.03.2024

O sportowych sukcesach uczniów z Krzykawy

Ambicja, dyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu. To tylko nieliczne cechy, którymi wyróżniają się utytułowani sportowcy. Nasi Uczniowie obok wielu osiągnięć w dziedzinach artystycznych, przyrodniczych czy humanistycznych, mają na swoich...czytaj więcej

O sportowych sukcesach uczniów...
28.03.2024

Informacja

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i...czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Informacja

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w URZĘDZIE GMINY BOLESŁAW w DNIU 29 MARCA 2024 ROKU Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław Nr 23.2023 z dnia 12 grudnia 2023...czytaj więcej

Informacja
22.03.2024

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia"

Bolesław, dnia 22 marca 2024 r. Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia” Szanowni Państwo, od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się temat drogi powiatowej...czytaj więcej

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław...
14.03.2024

Dobiegają końca prace przy budowie domów kontenerowych

Przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu powstały cztery dwulokalowe budynki wolnostojące wykonane w systemie prefabrykowanych kontenerów, które niebawem będą pełnić funkcje mieszkań komunalnych. Budynki są wyposażone w instalacje wewnętrzne:wodną i kanalizacyjną,elektryczną,...czytaj więcej

Dobiegają końca prace przy...
14.03.2024

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie...czytaj więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu...
22.03.2024

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia"
Bolesław, dnia 22 marca 2024 r.Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia”Szanowni Państwo,


od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się temat drogi powiatowej (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław budowanej przez Powiat Olkuski. W prasie, na forach internetowych, w mediach społecznościowych, podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań oraz rozmów przekazywane są wyrywane z kontekstu informacje, udostępniane pojedyncze pisma wyjęte z całości dokumentacji czy korespondencji, a nawet nieprawdziwe dane. W reakcji na powtarzające się medialne ataki skierowane przeciwko mnie, jako Wójta Gminy Bolesław, inspirowane przez osoby kierujące się chęcią zdobycia popularności i poklasku, walczące o swoje własne, partykularne interesy i profity, ewentualnie prowadzone w ramach kampanii wyborczych, oświadczam:


- przedmiotowa droga, zwana obwodnicą Bolesławia została wpisana do dokumentów planistycznych (plan zagospodarowania przestrzennego) w roku 1986, zatem w czasie, kiedy funkcjonował obszar górniczy „Bolesław”;


- w dokumencie pn. Plan ruchu, części szczegółowej na wykonanie otworów badawczo-technicznych dla potrzeb likwidacji pustek stwierdzonych badaniami geofizycznymi w obrębie terenów zainwestowanych w obszarze górniczym „Bolesław i „Krzykawa” na lata 1996-1998 widnieją załączniki graficzne przedstawiające obszar i dokładny przebieg planowanej do wybudowania drogi;


-  w dokumencie pn. Plan ruchu, części szczegółowej likwidacji pustek stwierdzonych badaniami geofizycznymi w obrębie terenów zainwestowanych w obszarze górniczym „Bolesław” i „Krzykawa” na lata 1996-1998 istnieją zapisy o konieczności likwidacji pustek i stref rozluźnionych w rejonie „projektowanej południowej obwodnicy Bolesławia”, zatem teren ten powinien zostać zabezpieczony w latach 90-tych ubiegłego wieku;


- do chwili obecnej nie są mi, jako wójtowi gminy, znane dokumenty zmieniające powyższe „Plany ruchu”, zwane dodatkami do planu ruchu. Nie zostały również one przedstawione przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław S.A. ani na etapie projektowania drogi, ani w czasie budowy, a tym bardziej po jej zakończeniu;


- w roku 2007, na wniosek ZGH „Bolesław” w Bukownie, została rozpoczęta procedura podziału działek, stanowiących własność Zakładów, pod publiczne drogi powiatowe celem przekazania ich na własność do Powiatu Olkuskiego, co nastąpiło w roku 2008;


- w roku 2016 zostało wydane postanowienie podpisane przez Starostę Olkuskiego uzgadniające przebieg przedmiotowej obwodnicy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;


- w roku 2019 podpisałem porozumienie z Powiatem Olkuskim, będącym Liderem, oraz ZGH „Bolesław” S.A. w  sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę nowej drogi od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie na terenie Gminy Bolesław. Na mocy tego porozumienia strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy i współpracy, a na każdym etapie powstawania dokumentacji miały możliwość wglądu do niej i ewentualnych uwag; 


- w roku 2020 Starosta Olkuski zwrócił się do ZGH „Bolesław S.A. o niedpłatne przekazanie brakujących działek pod budowę obwodnicy i otrzymał zgodę Rady Nadzorczej na wydzielenie oraz przekazanie ich;


- w roku 2021 została wydana dla Zarządu Drogowego w Olkuszu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław” wraz z załącznikiem do tej decyzji;


- w roku 2021 wpłynęło do Zarządu Powiatu pismo z ZGH „Bolesław” S.A. wyrażające poparcie dla planowanej nowej drogi o przebiegu wskazywanym w dokumentacji projektowej;


- podczas procesu projektowego przebieg drogi był uzgadniany przez Projektanta
z przedstawicielem (Członkiem Zarządu) ZGH „Bolesław” S.A., o których to uzgodnieniach gmina Bolesław wówczas nie była informowana;


- droga była budowana z wykorzystaniem tzw. specustawy drogowej (ZRID) zatem jej przebieg nie musiał być zgodny z dokumentami planistycznymi gminy (czyli z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego);


- w okresie od marca do września 2022 roku Urząd Gminy Bolesław kontrolowany był przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie „uczestnictwa samorządów w wydawaniu decyzji i pozwoleń mających związek z likwidacją Kopalni Olkusz-Pomorzany, udziału mieszkańców w procesie likwidacji Kopalni Olkusz-Pomorzany oraz minimalizowania szkód środowiskowych w trakcie likwidacji Kopalni Olkusz-Pomorzany”. NIK nie sformułowała wniosków pokontrolnych, ponieważ nie stwierdziła nieprawidłowości;


- jako wójt Gminy złożyłem wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskałem dofinansowanie w kwocie 6.000.000 zł na budowę obwodnicy;


- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesław pozostała kwota, tj. 1.512.006,93 zł, niezbędna do realizacji całego zadania, została uzupełniona niewykorzystanymi środkami pochodzącymi również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 


- całość funduszy na budowę drogi, czyli ponad 7.500.000 zł została pokryta ze środków pozyskanych, zatem żaden mieszkaniec Gminy ani Powiatu nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek szkody;


- niemal codziennie byłem na placu budowy, by wspólnie z inwestorem i wykonawcą na bieżąco rozwiązywać problemy pojawiające się podczas realizacji inwestycji. 


Dokumenty, o których mowa w oświadczeniu, dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław.


Szanowni Państwo,
moją główną „winą” w całym procesie budowy była chęć wyprowadzenia ruchu samochodowego (szczególnie ciężarowego) z centrum Bolesławia i tzw. ”Ćmielówki” oraz pozyskanie środków na budowę drogi, o którą od lat 90-tych zabiegali mieszkańcy.
Jeżeli mówimy o rozwoju gminy Bolesław, a szczególnie miejscowości Bolesław, chyba najbardziej zdegradowanej przez prowadzoną tu przez wieki działalność górniczą, musimy zacząć od naprawienia obwodnicy. Od momentu wyłączenia jej z ruchu prowadzę działania w celu jej ponownego uruchomienia, począwszy od pism i monitów do Starosty, Zarządu Powiatu Olkuskiego oraz Zarządu ZGH „Bolesław” S.A., poprzez rozmowy dotyczące możliwych technologii jej naprawienia stosowanych na terenach górniczych, na szukaniu źródeł finansowania remontu skończywszy.


Jako wójt Gminy Bolesław wyrażam ubolewanie, że w tak ważnej kwestii dla osób korzystających z infrastruktury drogowej, mieszkańców powiatu i gminy Bolesław, a przede wszystkim mieszkańców Bolesławia, coraz to inne osoby dopuszczają się publikacji nieobiektywnych materiałów zebranych na podstawie nieprawdziwych informacji uzyskiwanych od osób, których wiedza dotycząca tej inwestycji jest znikoma, a doświadczenie w sprawach górnictwa i budowy dróg mogą budzić wątpliwości, wprowadzając odbiorców tych informacji w błąd.


Kolejne osoby (być może są to startujący w obecnych wyborach samorządowych kandydaci na radnych rad różnego szczebla lub kandydaci na burmistrzów i wójtów), chcąc uzyskać poparcie, powiadamiają po raz kolejny NIK lub inne organy kontrolne, aby wykazać się „skutecznością”. Moim zdaniem skutecznością bardzo opacznie rozumianą. Te same osoby, gdyby nie fakt uszkodzenia drogi, byłyby twórcami lub współtwórcami sukcesu, wykorzystywałyby ją do promocji swojej osoby, mówiłyby o swoim ogromnym wkładzie w jej powstanie, mimo że ich noga nigdy nie stała na placu budowy. 


Obwodnica, tak bardzo potrzebna mieszkańcom Bolesławia, stała się, jak chyba żadna inna droga w naszym kraju, „polityczna”. Bardzo chciałbym, aby wszyscy, bez względu na barwy polityczne, zamiast walczyć, oskarżać, szukać winnych i przerzucać się odpowiedzialnością, swoją energię wykorzystali do współpracy w celu znalezienia sposobu przywrócenia tej drogi do użytku.
                            

Krzysztof Dudziński
Wójt Gminy Bolesław
Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: