Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026

29.05.2017

Informacja

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2017r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji UCHWAŁA NR XXX/279/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/245/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026 UCHWAŁA NR XXX/278/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/191/2016 Rady Gminy...czytaj więcej

Informacja
28.11.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bolesław, dnia 25.11.2016r. Znak: RRG.7310.2.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016, poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „ Gminnego Programu Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026”. Wójt Gminy, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy,...czytaj więcej

Informacja o odstąpieniu od...
25.11.2016

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje maja na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 2 grudnia 2016r. do 2 stycznia 2017r. w następujących formach: 1) zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 2) spotkania z interesariuszami rewitalizacji. 3) zbierania uwag ustnych do protokołu. Szczegóły dotyczące...czytaj więcej

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania...
07.09.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bolesław, 07.09.2016r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026 Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 Wójt Gminy Bolesław ogłasza, że rozpoczyna konsultacje społeczne w/w projektu. Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu. Z projektem GPR można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu , ul. Główna 58 , pok. 7 w okresie od 07.09.2016 r. do...czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
26.08.2016

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Bolesław, 26.08.2016r. OGŁOSZENIEw sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026. 1. Na terenie Gminy Bolesław został wyznaczony obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia...
26.07.2016

Dokumenty do pobrania po konsultacjach społecznych

Bolesław, 26.07.2016r. - Diagnoza - Mapa obszaru rewitalizacji - Raport z konsultacji społecznychczytaj więcej

Dokumenty do pobrania po...
10.06.2016

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław

Bolesław, 10.06.2016r. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy Bolesław. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy...czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie...

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: