Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026

29.05.2017

Informacja

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2017r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania...czytaj więcej

Informacja
28.11.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bolesław, dnia 25.11.2016r. Znak: RRG.7310.2.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku...czytaj więcej

Informacja o odstąpieniu od...
25.11.2016

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje maja na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i...czytaj więcej

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania...
07.09.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bolesław, 07.09.2016r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026 Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016...czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
26.08.2016

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Bolesław, 26.08.2016r. OGŁOSZENIEw sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia...
26.07.2016

Dokumenty do pobrania po konsultacjach społecznych

Bolesław, 26.07.2016r. - Diagnoza - Mapa obszaru rewitalizacji - Raport z konsultacji społecznychczytaj więcej

Dokumenty do pobrania po...
10.06.2016

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław

Bolesław, 10.06.2016r. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z...czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie...
10.06.2016

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław


Bolesław, 10.06.2016r.


Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW


Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy Bolesław. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 czerwca 2016r. do dnia 18 lipca 2016r. w formie:
1. Przeprowadzenie terenowych konsultacji społecznych w formie: spacerów badawczych połączonych z wywiadami w dniu 1.07.2016r. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław.
2. Przeprowadzenie Debaty Konsultacyjnej w dniu 11.07.2016r. na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław –- opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Harmonogram spotkań w dniu 11.07.2016r. w Centrum Kultury (Dworek), Bolesław, ul. Główna 55:
a. Spotkanie 1: (grupy przedstawicielskie) godzina 13.00 - Radni Rady Gminy, Sołtysi, Rady Sołeckie, Wspólnoty Mieszkaniowe, Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorców, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, Zespół roboczy,
b. Spotkanie 2: godzina 15.00 - Wszyscy Mieszkańcy Gminy Bolesław.
3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy w Bolesławiu – www.gminaboleslaw.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2016r. do Urzędu Gminy w Bolesławiu drogą korespondencyjną (32-329 Bolesław, ul. Głowna 58) oraz elektroniczną na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl , a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00).

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 17 czerwca 2016r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesław - www.gminaboleslaw.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026") oraz w pokoju nr 7 w UG Bolesław. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym i sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław w godzinach pracy Urzędu.


z-ca WÓJTA GMINY
/-/ Krystyna Kowalewska
PROJEKT


UCHWAŁA NR ……/……./2016
RADY GMINY BOLESŁAWIU
z dnia ………………….. 2016 r.


w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Bolesław obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) na wniosek Wójta Gminy Bolesław, Rada Gminy w Bolesławiu


uchwala, co następuje:


§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Bolesław obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Bolesław, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się na rzecz Gminy Bolesław prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości
położonych na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu 


- MAPA OBSZARU REWITALIZACJI

- DIAGNOZA - WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI PROJEKT

- ANKIETA KONSULTACYJNA

- FORMULARZ KONSULTACYJNY

Autor:

autor

Pogoda

4 lipca Temperatura: 15°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: