LGD Nad Białą Przemszą

19.12.2019

Informacja

Szanowni Państwo! Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie swoich...czytaj więcej

Informacja
03.09.2019

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów: - w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...czytaj więcej

Informacja
29.03.2019

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD przystąpiło do realizacji projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności...czytaj więcej

Kolejne umowy z Grantobiorcami...
25.10.2018

ANKIETA – badanie opinii i satysfakcji Beneficjentów LGD „Nad Białą Przemszą”

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie uwag i opinii...czytaj więcej

ANKIETA – badanie opinii...
10.09.2018

IX edycja konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ogłosiło  IX edycję konkursu na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą”. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promocja zasobów obszaru działalności LGD „Nad Białą Przemszą"...czytaj więcej

IX edycja konkursu na...
24.05.2018

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją dostępną na stronie LGD...czytaj więcej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności...
26.03.2018

Pierwsze projekty w realizacji!

Ponad 10 mln złotych to pieniądze, które za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” dofinansują obszar gmin Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Krzeszowice poprzez realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)....czytaj więcej

Pierwsze projekty w realizacji!
11.09.2017

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców Gminy Bolesław!

Zapraszamy na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Bolesław, dotyczące warunków, sposobów realizacji oraz rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w czwartek 14 września 2017 roku do Centrum...czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie dla...
29.05.2017

Współpracuj i korzystaj!

Zapraszamy do udziału!czytaj więcej

Współpracuj i korzystaj!
16.12.2016

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW i PROJEKTÓW - ponowny nabór na wolne stanowisko

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA: ·...czytaj więcej

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW i...
05.12.2016

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW i PROJEKTÓW - nabór na wolne stanowisko

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW


WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

 • · Wykształcenie wyższe
 • · Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • · Minimum 1 rok doświadczenia przy realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE
 • · Praca w stowarzyszeniu (umowa o prace, umowa cywilno-prawna, wolontariat)
 • · Doświadczenie i wiedza we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym.

 • WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:
 • · Umiejętność tworzenia baz danych
 • · Umiejętność śledzenia zmian w przepisach
 • · Samodzielność, sumienność i dokładność, komunikatywność
 • · Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • · Umiejętność pracy w zespole.


WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • · Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawi rozporządzeń związanych z okresem programowania na lata 2014-2020 umiejętność śledzenia zmian w aktach prawnych
 • · Komunikatywna znajomość języka obcego
 • · Prawo jazdy, co najmniej kat. B.


KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • · list motywacyjny

· życiorys – curriculum vitae,

 • · dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • · zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
 • · dokumenty poświadczające staż pracy na podobnym stanowisku
 • · dokumenty potwierdzające doświadczenie pracy w stowarzyszeniu i dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie)
 • · dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych wymagań wobec kandydata
 • · oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.


WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • · umowa o pracę (1 etat)


ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY(KI) DS. NABORÓW I PROJEKTÓW:

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji działań związanych z naborami wniosków, funkcjonowaniem LGD oraz projektami własnymi Stowarzyszenia w szczególności:

· Obsługa naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez LGD, w tym pracy Rady oceniającej wnioski o dofinansowanie.

· Prowadzenie dokumentacji Rady, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady, prowadzenie rejestru uchwał Rady.

· Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie baz danych związanej z realizacją i ewaluacją realizacji LSR.

· Gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków o dofinansowanie.
Prowadzi doradztwo dla potencjalnych BO.

·         Tworzenie prezentacji oraz raportów na potrzeby Zarządu i Dyrektora.

·         Kontakt z Instytucja Pośredniczącą oraz Zarządzającą oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z funkcjonowaniem LGD i realizacją innych projektów.

·         Wdrażanie planu komunikacji.

·         Opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie, wniosków o aneks do umów o dofinansowanie, sprawozdań, wniosków o płatność w części merytorycznej (w tym dotyczących funkcjonowania LGD) zgodnie z wytycznymi.

· Bieżący monitoring aktów prawnych i

wytycznych w zakresie realizacji funkcjonowania LGD oraz innych projektów.

·         Przygotowanie sprawozdań z realizacji funkcjonowania LGD i innych projektów dla Zarządu i Dyrektora.

·         Planowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów po uzgodnieniu z Dyrektorem.

· Prowadzenie bieżącej ewaluacji własnej funkcjonowania LGD.

· Udział w przygotowaniu dokumentów planistycznych LGD i Stowarzyszenia.

· Doradztwo dla grantobiorców, formalna weryfikacja wniosków grantobiorców, sporządzanie projektów umów, kontrola i monitoring

· Aktywizuje i animuje społeczności lokalne, a w szczególności mieszkańców i organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD,

· Współpracuje ściśle z organizacjami pozarządowymi oraz grupami defaworyzowanymi z obszaru działania LGD.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze LGD „Nad Białą Przemszą” (ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom) lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" 32-340 Wolbrom, ul Skalska 20, Z DOPISKIEM "Nabór na Specjalistę ds. Naborów i Projektów" w terminie do 12.12.2016 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia).

·         Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

Autor:

autor

Pogoda

29 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: