Urząd Gminy

15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
22.01.2020

Informacja

W związku z awarią agregatu zamrażającego taflę, lodowisko na kompleksie rekreacyjno-sportowym "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie nieczynne do piątku 24.01.2020 r. (włącznie). Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
14.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy BolesławNa podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/363/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki 


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki, które odbędzie się w dniach od 21 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 7 ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 9 maja 2023r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury (Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58,
32-329 Bolesław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.


Informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 


Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu. 

 
WÓJT              
/-/ Krzysztof Dudziński

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl .
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404).
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl
8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław


Projekt planuAutor:

autor

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: