Urząd Gminy

25.09.2023

OBWIESZCZENIE

W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2023/2024, z prośbą o zapoznanie...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE
05.09.2023

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie jesiennym.

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesławw sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie jesiennym. Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 29...czytaj więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław...
30.08.2023

Obwieszczenie

Zarząd Zlewni w Katowicach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Obwieszczenie
29.08.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - RZGW GLIWICE o wydaniu decyzji z dnia 18 sierpnia 2023r. znak GL.RUZ.4210.61.2023.9.EGK udzielającej Spółce Akcyjnej Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 34...czytaj więcej

Obwieszczenie
29.08.2023

Obwieszczenie

Zarząd Zlewni w Katowicach-obwieszczenie informujące strony o wydaniu decyzji administracyjnejczytaj więcej

Obwieszczenie
07.08.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - RZGW GLIWICE o wydaniu decyzji z dnia 31 lipca 2023r. znak GL.RUZ.4210.260.2022.9.BSczytaj więcej

Obwieszczenie
14.07.2023

Obwieszczenie

Zarząd Zlewni w Katowicach-obwieszczenie informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Obwieszczenie
14.07.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - RZGW GLIWICE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnychczytaj więcej

Obwieszczenie
19.06.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - RZGW GLIWICE o zebraniu materiału dowodowego w sprawachczytaj więcej

Obwieszczenie
07.06.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek spółki ZGH BOLESŁAW S.A. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnychczytaj więcej

Obwieszczenie
14.10.2021

Informacja


Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Przypominamy, iż dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.), która nałożyła na samorząd lokalny obowiązek określania i pobierania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Art. 269 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo wodne wprowadził obowiązek uiszczania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, gdy spełnione są poniższe kryteria:

  • - nieruchomość ma powierzchnię powyżej 3500 m2 - poprzez nieruchomość rozumie się działki, które są objęte jedną księgą wieczystą, niezależnie od tego, ile działek księga wieczysta obejmuje;
  • - roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, zajmują powyżej 70% powierzchni nieruchomości, wyłączając ją z powierzchni biologicznie czynnej - jako powierzchnię biologicznie czynną rozumie się teren o nawierzchni urządzonej w sposób umożliwiający roślinom naturalną wegetację, a także retencję wód opadowych;
  • - nieruchomość zlokalizowana jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej - poprzez kanalizację zamkniętą należy rozumieć sieć kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, natomiast za kanalizację otwartą uznaje się m.in. rynsztoki, rowy, rynny, korytka odwadniające, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych.


Opłaty z tego tytułu zgodnie z art. 298 pkt. 2ustawy Prawo wodne ponoszą: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłat ustala się zgodnie z art. 270 ust. 7 oraz art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.


Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 2502).


Z opłat zwolnione są zgodnie z art. 269 ust. 2-3 ustawy Prawo wodne:

  • - jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód;
  • - kościoły i inne związki wyznaniowe.


Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczenia za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.


Wzór oświadczenia do pobrania.


Wyjaśnienia i opinie dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej znajdują się na stronie internetowej Wód Polskich pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: