Ochrona środowiska

04.01.2024

Odpady komunalneOd 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne

NIE ULEGA ZMIANIE !


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (25zł). Segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Liczba

mieszkańców

Opłata za 1 m-c

Wysokość 1 RATY

(za dwa miesiące)

1

25,00 zł

50,00 zł

2

50,00 zł

100,00 zł

3

75,00 zł

150,00 zł

4

100,00 zł

200,00 zł

5

125,00 zł

250,00 zł

6

150,00 zł

300,00 zł

7

175,00 zł

350,00 zł

itd.

itd.

itd.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku korzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy posiadają kompostownik i zdeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wyliczeniem ulgi za kompostowanie).

Właściciele nieruchomości korzystający z ww. zwolnienia zagospodarowują we własnym zakresie wszystkie bioodpady (bioodpady nie będą odbierane przez firmę).

Liczba mieszkańców

Opłata za 1 m-c z uwzględnieniem

zwolnienia z tytułu kompostowania

bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Wysokość 1 RATY

(za dwa miesiące)

1

22,50 zł

45,00 zł

2

45,00 zł

90,00 zł

3

67,50 zł

135,00 zł

4

90,00 zł

180,00 zł

5

112,50 zł

225,00 zł

6

135,00 zł

270,00 zł

7

157,50 zł

315,00 zł

itd.

itd.

itd.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Bolesław nr:  12 1240 2294 1111 0010 5164 4160 lub u inkasenta w wyznaczonych terminach.


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób mieszkających na nieruchomości (np. urodzenie dziecka, zamieszkanie najemców, wyprowadzka mieszkańca), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Osoby faktycznie mieszkające na nieruchomości, nawet jeśli nie są zameldowane, powinny być ujęte w deklaracji.· JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY


· ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku


· Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021r. (dot. stawek opłat za pojemnik i worek)


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 roku


· Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym


· Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami kom. dot. nieruchomości zamieszkałych


· Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2019 roku


· Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych


· Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 roku


·  Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA


· Punkty zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Bolesław


· Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


· Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


· Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów


· Od 1 

Od 1 stycznia 2016 roku zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi


· Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław

   

· Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław

Galeria plików do pobrania:

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: