Ochrona środowiska

01.08.2016

Odpady komunalne


· Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021r. (dot. stawek opłat za pojemnik i worek)


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 roku


· Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym


· Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami kom. dot. nieruchomości zamieszkałych


· Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2019 roku


· Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych


· Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 roku


·  Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA


· Punkty zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Bolesław


· Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


· Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


· Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów


· JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2016 roku


· Od 1 stycznia 2016 roku zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

· Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław


· Informacja w sprawie odbioru odpadów zielonych

Galeria plików do pobrania:

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Autor:

autor

Pogoda

28 września Temperatura: 8°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: