Ochrona środowiska

02.01.2023

Odpady komunalne


ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2023 roku


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Bolesław zawiadamia właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że uchwałą Rady Gminy Bolesław Nr XLIII/427/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


  • 1. 25,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,

  • 2. 50,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Nie uległa zmianie wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy po dniu 01.09.2020r. zdeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (złożyli nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wyliczeniem ulgi za kompostowanie).


POUCZENIE

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. narodziny dziecka, zamieszkanie najemców, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Osoby faktycznie mieszkające na nieruchomości, nawet jeśli nie są zameldowane, powinny być ujęte w deklaracji.


Terminy rat wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 1. do dnia 15 lutego - za styczeń i luty,
  • 2. do dnia 15 kwietnia - za marzec i kwiecień,
  • 3. do dnia 15 czerwca - za maj i czerwiec,
  • 4. do dnia 15 sierpnia - za lipiec i sierpień,
  • 5. do dnia 15 października - za wrzesień i październik,
  • 6. do dnia 15 grudnia - za listopad i grudzień.


Opłatę należy wpłacać bez wezwania na konto bankowe Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław PEKAO S.A, nr rachunku: 12124022941111001051644160, w kasie Urzędu Gminy Bolesław lub u inkasenta.


· JAK SEGREGOWAĆ ODPADYJAK SEGREGOWAĆ ODPADY


· Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021r. (dot. stawek opłat za pojemnik i worek)


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 roku


· Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym


· Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami kom. dot. nieruchomości zamieszkałych


· Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


· Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2019 roku


· Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych


· Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 roku


·  Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


· POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA


· Punkty zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Bolesław


· Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


· Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


· Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów


· Od 1

stycznia 2016 roku zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi· Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesław


· Informacja w sprawie odbioru odpadów zielonych

Galeria plików do pobrania:

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: