Urząd Gminy

20.05.2020

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenia Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m...czytaj więcej

Obwieszczenia o wydaniu decyzji...
30.03.2020

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 25.03.2020r. OŚ.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...czytaj więcej

Zawiadomienie
07.02.2020

Informacja

Informacja o stawce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałych.czytaj więcej

Informacja
03.01.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 01.01.2020r. wszedł...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.12.2019

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bolesław przypomina, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu...czytaj więcej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
28.11.2019

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 27.11.2019r. OŚ.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.11.2019

Informacja

Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy Bolesław apeluje do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o aktualizowanie danych zawartych...czytaj więcej

Informacja
15.11.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370 m n.p.m.”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.10.2019

Obwieszczenie

O B W I E S Z CZ E N I E Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bolesław Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...czytaj więcej

Włączenie do systemu gospodarowania...
13.04.2017

Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław:

- uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2019r.


2) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2019r.


3) Określenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty:

- uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r. (obowiązuje od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.)

- uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019r. (obowiązuje od 01.10.2019r.)


4) Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

- uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015r.


5) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 kwietnia 2020r.


6) Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty:

- uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r.


7) Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

- uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019r.


8) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

- uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 06 marca 2019r.

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: