Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro....czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca...czytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki...czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław,...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019

Bolesław, dnia 21.08.2019r.


Dokumentacja podstawowych czynności
ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
na wykonanie robót związanych z
„Rozbiórką części garażowej budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”
 ( Nazwa zadania)
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.


Nazwa zadania:

„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”


1.    Przedmiot zamówienia:
-    robota budowlana


2.    Opis przedmiotu zamówienia
Opis zakresu robót budowlanych: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących prac związanych z rozbiórka częsci garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”
- Demontaż elementów wyposażenia budynku.
- Rozbiórką stropu budynku.
- Rozbiórkę ścian budynku.
- Rozbiórka betonowej posadzki budynku.
- Rozbiórkę nawierzchni utwardzonej podjazdu.
- Rozbiórkę elementów istniejącej instalacji kanalizacyjnej.
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki.
- Wykonanie opaski wzdłuż ścian elewacji budynku.
- Wykonanie nawierzchni trawiastej.
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.


Zakres robót określony został w kosztorysie i przedmiarze sporządzonym na okoliczność wykonywania robót.

3.    Wartość szacunkowa zamówienia
Wartość szacunkowa zamówienia całego zamówienia ustalono na kwotę: 43 927,68zł netto, co stanowi netto: 10 188,02 EURO.
Osoba dokonująca ustalenia wartości przedmiotu zamówienia: Marek Kłapciński w dniu: 05.08.2019r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na okoliczność wykonywania robót.


4.    Rozeznanie rynku
W dniu 06.08.2019r na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław zamieszczono zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z: Rozbiórką częsci garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu ( wydruk zaproszenia w załączeniu).


W dniach 05 – 07.08.2019 r. poinformowano telefonicznie lokalnych wykonawców o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie robót rozbiórkowych oraz skierowano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót do Wykonawcy:


Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

1.

Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane, Spółka Jawna, 32- 300 Olkusz ul. Spółdzielcza 2


5.    Zestawienie złożonych ofert
W terminie do dnia 12.08.2019r. na wykonanie robót rozbiórkowych wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty - netto zł

Cena oferty - brutto zł

Uwagi

1.

Pillar Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Orzechowski 32 – 332 Bukowno ul. Leśna 86

46 481,92zł

57 172,76zł6.    Wybór najkorzystniejszej oferty
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 1 złożoną przez firmę:
Pillar Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Orzechowski 32 – 332 Bukowno ul. Leśna 86    
 Cena najkorzystniejszej oferty netto: 46 481,92zł, brutto: 57 172,76zł.
 
7.    Uzasadnienie wyboru Wykonawcy
Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najkorzystniejszą z najniższą ceną.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena oferowana brutto – 100 %.
 


Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: