Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro....czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca...czytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki...czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław,...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r.

IR. 7013.30.2019


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie robót związanych z
„Rozbiórką części garażowej budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”
 ( Nazwa zadania)
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.


I.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01
Fax: 32- 642 48 01
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Strona internetowa: http://www.gminaboleslaw.pl
Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej gminy.


II.    Opis przedmiotu zamówienia:
1.    Zakres prac obejmuje wykonanie następujących prac związanych z rozbiórka częsci garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”
1.1    Demontaż elementów wyposażenia budynku.
1.2    Rozbiórką stropu budynku.
1.3    Rozbiórkę ścian budynku.
1.4    Rozbiórka betonowej posadzki budynku.
1.5    Rozbiórkę nawierzchni utwardzonej podjazdu.
1.6    Rozbiórkę elementów istniejącej instalacji kanalizacyjnej.
1.7    Wywiezienie materiałów z rozbiórki.
1.8    Wykonanie opaski wzdłuż ścian elewacji budynku.
1.9    Wykonanie nawierzchni trawiastej.
1.10    .Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2.     Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.
3.    Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
4.    Przedmiot zamówienia opisano załączonych do zaproszenia opracowaniach:
I.    Projekt techniczny rozbiórki
II.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
III.    Przedmiar robót
5.    Zamawiający uzyskał pozwolenie na rozbiórkę części garażowej budynku ( skan dokumentu w załączeniu)
 
III.    Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia: 30.09.2019r.
IV.    Warunki płatności:
Płatność przelewem na podane przez Wykonawcę konto. Termin zapłaty faktury: do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne).
V.     Okres gwarancji.
Minimum 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.(dotyczy uszkodzeń przyległego budynku, wynikłych w efekcie prowadzonych robót rozbiórkowych)


VI.    Forma złożenia oferty* - do wyboru wykonawcy
I)    Oferta winna być sporządzona na lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
II)    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
III)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IV)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2019r. w formie (do wyboru):
- pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub na Biuro Podawcze
- faksem na numer: 32 6424801
- w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty i inne wymagane dokumenty) na adres e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
VII)    Osoby do kontaktu: Ewa Muszyńska, Marek Kłapciński
Tel: 32 6424501, w godzinach – poniedziałek: 8,00 – 16,00, od wtorku do piątku: 7,00 – 15,00.
* Zamawiający zaleca złożenie oferty w formie pisemnej w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie.


VII.    Kryterium wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena brutto.


VIII.    Do oferty należy załączyć:
- Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik do zaproszenia
- Kosztorys wykonania robót rozbiórkowych
- Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.


IX.     KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 58.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Gminy Bolesław: adres e-mail: iod@gminaboleslaw.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ze zm.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Bolesław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Bolesław.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Bolesław, dnia 05.08.2019r.

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 12°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: