Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro....czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca...czytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki...czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław,...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r. 


Znak sprawy: IR 7011.4.2019


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


I. Nazwa i adres  Zamawiającego:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wykonanie dokumentacji projektowej  dla budynków:
1.1 Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18
1.2    Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b.
2.Opis zakresu  prac projektowych
Zakresem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania docieplenia przegród budowlanych oraz przebudowy kotłowni w budynkach wymienionych  w punkcie 1.1 oraz 1.2  zgodnie z wariantem optymalnym Audytów Energetycznych  opracowanych dla ww.  budynków. Projektant przedstawi dokumentację w  wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) oraz z uzyska wymagane prawem uzgodnienia  decyzje budowlane umożliwiające wykonanie robót  (zgłoszenie / decyzja pozwolenia na budowę).
2.1        Kompletna dokumentacja powinna zawierać:
- projekt budowlano – wykonawczy  z kompletem aktualnych uzgodnień niezbędnych do uzyskania stosownego zezwolenia - 5 egz.
- przedmiar i kosztorys inwestorski   - 1 egz.
- charakterystykę energetyczną obiektu -1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.
2.2 .    Zakres rzeczowy inwestycji planowanej do realizacji wynikający z Audytu Energetycznego dla budynku Przedszkola im. Barbórki  w Bolesławiu  o powierzchni. użytkowej 683,00 m2   dotyczy m.in. wykonania następujących robót:
- izolacji termicznej stropu nad piętrem,
- modernizacji kotłowni i instalacji grzewczej.
Budynek  Przedszkola zlokalizowany jest  na terenie oznaczonym w planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław jako:UO2.
2.3      Zakres rzeczowy inwestycji planowanej do realizacji wynikający z Audytu Energetycznego dla budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu o powierzchni  użytkowej  249,24 m2   dotyczy m.in. wykonania następujących robót:
- izolacji termicznej stropu,
- termomodernizacji ściany  zewnętrznej styropianem (zachodniej),
- modernizacji  kotłowni i instalacji grzewczej.
  Budynek Biblioteki  zlokalizowany jest  na terenie oznaczonym w planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław jako:UK4 .
2.4.   Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego:
- w pok. Nr 8 Audyty  energetyczne budynków sporządzone w styczniu 2019r. przez uprawnionego Audytora Energetycznego.
- w pok. Nr 8 Dokumentacja techniczna obiektu.
2.5 Zaleca się by Projektant dokonał wizji lokalnej obiektów, w których zostaną wykonane prace związane z ocieleniem przegród poddane   przebudowie kotłowni
      i dociepleniu przegród budowlanych.
2.6 Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.  Płatność zostanie zrealizowana przelewem na podane przez Wykonawcę na konto, po zakończeniu realizacji całego przedmiotu zamówienia. Termin zapłaty: do 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku.
2.7 Wymagany okres gwarancji i rękojmi minimum 36 miesięcy o dnia przekazania  dokumentacji Zamawiającemu.


III. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie całego przedmiotu zamówienia do 30.05.2019r.


IV. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert.
1.    Oferta powinna zostać przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
2.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocników)
- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie wymagane uprawnienia oraz aktualne członkostwo w izbach samorządów zawodowych.
3. Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia.25.02.2019r. do godziny 10.00,  w jednej z następujących form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 32-329 Bolesław ul. Główna 58
- faksem na numer: (32 ) 6 424 801
- w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty, wraz z załącznikami) na email:  boleslaw@gminaboleslaw.pl
4. W tytule faksu, e-mail lub na kopercie należy wpisać:
 „Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia przegród budowlanych i przebudowy kotłowni w budynkach:
-  Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18
- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b.”
5. Osoba do kontaktu:  Marek Kłapciński, Tel. 32-6424501 wew. 106


V. Warunki udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości zamówienia.


Lista załączników:
1.    Wzór - Formularz oferty


Wójt Gminy Bolesław
Krzysztof Dudziński

 

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 12°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: