Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro....czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca...czytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki...czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław,...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                   
i  Gospodarki  Mieszkaniowej


Bolesław, dnia 03.08.2018 r.


Nr sprawy: IR.271.14.2018                         


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu – boczna od ulicy Kluczewskiej –
odcinek ok. 0,400 km

_________________________________________________________________________________


I.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl


II.    Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

- budowę drogi przy lesie na odcinku o długości ok. 400m,
- zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia w niezbędnym zakresie,
- przebudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej w niezbędnym zakresie w tym konstrukcji poboczy,
- budowę i przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów.


CPV:     
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie bud. rurociągów, linii komunikacyjnych  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730-1 – Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 – Roboty drogowe
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych
45236000-0 – Wyrównanie terenu


Zaleca się wizję lokalną w miejscu planowanych robót. 


III.    Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy
UWAGA: Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu decyzji ZRID.   


IV.    Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy.

V.    Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, protokół odbioru).


VI.    Forma złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018 r. na formularzu ofertowym - załącznik nr 1, w formie (do wyboru):

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
- faksem na numer: 32 642 48 01
- w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena 90% gwarancja 10%


VII.    Do oferty należy załączyć:   
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy
- kosztorys ofertowy


VIII.    Załączniki:
– formularz ofertowy
– dokumentacja projektowa
– przedmiar robót
Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: