Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro....czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca...czytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki...czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław,...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                   
i  Gospodarki  Mieszkaniowej


Bolesław, dnia 01.08.2018 r.


Nr sprawy: IR.271.16.2018                         


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania

„Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach”
_________________________________________________________________________________


I.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl


II.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach . Projekt obejmuje budowę dwóch trybun stałych z siedziskami plastikowymi w pobliżu boiska trawiastego do piłki nożnej, łącznie z utwardzeniem terenu w obrębie boisk. Roboty wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją i pozwoleniem na budowę – decyzją Starosty Olkuskiego nr 557/ 2018 z dnia 20.07.2018r. Przewiduje się wykonanie trójrzędowych trybun o wymiarach 19,0 m x 2.13m . Liczba miejsc siedzących na każdej trybunie wynosi 102. Zakres robót określa dokumentacja i przedmiar robót opracowany na okoliczność wykonywania w/w robót. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzonych robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru robót.
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Bolesław.


Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1.Termin realizacji zamówienia do dnia: 31.10.2018r.

2. Lokalizacja trybun zgodnie z projektem.


III. Warunki płatności:

Płatność przelewem na podane przez Wykonawcę konto. Termin zapłaty faktury: 30 dni od dnia otrzymania faktury. Do dokumentacji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru należy załączyć dokumenty konieczne do przeprowadzenia czynności odbiorowych w tym: deklarację zgodności z polską normą, deklarację właściwości użytkowych, niezbędne atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości zamontowanych elementów.

IV. Forma złożenia oferty* – według wyboru Wykonawcy

1.    Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym, stanowiącym złącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2018r., godzina 10.00 w formie:
- pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, Biuro Podawcze.
- faksem na numer: (32) 6424801,
- w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany Formularz ofertowy) na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl  


3. Osoby do kontaktu: Marek Kłapciński– Tel. (32) 6424501 w. 106, w godzinach – poniedziałek: 8,00 – 16.00, od wtorku do piątku: 7,00 – 15,00.


Do zapytania dołączam:
1. Projekt budowlany - budowa trybun przy boisku sportowym w Laskach.
2. Decyzję 557/2018 Starosty Olkuskiego -dotycząca pozwolenia na budowę trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach.
3. Przedmiar robót.
4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Wzór umowy. *Zamawiający zaleca złożenie oferty w formie pisemnej w zamkniętej zabezpieczonej kopercie.

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: