Ochrona środowiska

24.08.2020

Co o Gminie wiejskiej Bolesław wiemy z powszechnych spisów rolnych

Co o Gminie wiejskiej Bolesław wiemy z powszechnych spisów rolnych?czytaj więcej

Co o Gminie wiejskiej...
24.08.2020

Powszechny Spis Rolny 1.09.-20.11.2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny 1.09.-20.11.2020
06.08.2020

Informacja

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym Rada Gminy Bolesław, na podstawie uchwały nr XIX/186/2020 z dnia 22 lipca 2020r., zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązuje od dnia 1 września 2020r. W celu uzyskania w/w zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą...czytaj więcej

Informacja
06.08.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 roku Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Bolesław zawiadamia właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat). Od dnia 1 września 2020 roku stawka...czytaj więcej

Zawiadomienie
30.07.2020

”Koło ARIMR w sercu wsi”

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski i zarejestrowanych w ARiMR. Informacje na naszym Facebooku i na stronie https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.htmlczytaj więcej

”Koło ARIMR w sercu...
13.07.2020

Zawiadomienie

1. Zawiadomienie znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 10.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów w miejscowości Bolesław na działkach o nr ew. gr. 422/5, 421/5, 420/5, 419/5, 418/5, 417/5, 416/5, 415/5 obręb Bolesław, Gmina Bolesław, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław. 2. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 10.07.2020r. dot. zajęcie stanowiska (opinii) w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia...czytaj więcej

Zawiadomienie
26.06.2020

Dotacje dla gminy Bolesław

Gmina Bolesław otrzymała dziś oficjalne informacje o dotacjach na realizowane bądź planowane w bieżącym roku inwestycje: - na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 868/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to blisko 407 000,00 zł - Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku, udzielił...czytaj więcej

Dotacje dla gminy Bolesław
15.06.2020

Informacja

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie wkrótce dostępna na stronie Urzędu Gminy Bolesław www.gminaboleslaw.pl.czytaj więcej

Informacja
05.06.2020

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy. Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 czerwca można ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych, inwestycje poprawiające efektywność produkcji czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może...czytaj więcej

Dla rolników: w ARiMR...
04.06.2020

Zawiadomienie

„Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

28 lipca Temperatura: 29°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: