Ochrona środowiska

04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020.KM), w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.6, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.czytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań. PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2021/2022 obw. nr 22 POMORZANY KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” W KRAKOWIE L.P. DATA, GODZINA, MIEJSCE ZBIÓRKI ŁOWISKO GATUNEK ZWIERZYNY 1 11.11.2021r. Godz. 8:30 Domek w Laskach Rewir nr 1, 2, 3 dzik, koza, koźle, lis, jenot 2 27.11.2021r. Godz. 8:30 Domek w Laskach Rewir...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.10.2021

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne...czytaj więcej

Startuje wypłata zaliczek na...
22.10.2021

Akcja sadzenia drzew

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Akcja sadzenia drzew
14.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań. PLAN POLOWAŃ SEZON 2021/2022 KOŁO ŁOWIECKIE „JEDNOŚĆ” W BOLESŁAWIU Lp. Data Godz. zbiórki Miejsce zbiórki Teren polowania Zwierzyna do pozyskania 1 10.10.2021r. 9:00 Polana Nullo Krzykawa Bolesław lis, bażant 2 17.10.2021r. 9:00 Stawy Podlipie Podlipie Bukowno Bolesław lis, bażant 3 24.10.2021r. 9:00 Stawy Przymiarki Bukowno Podlipie lis,...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.10.2021

Informacja

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Przypominamy, iż dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.), która nałożyła na samorząd lokalny obowiązek określania i pobierania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Art. 269 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo wodne wprowadził obowiązek uiszczania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, gdy spełnione są poniższe kryteria: - nieruchomość ma powierzchnię powyżej 3500 m2 - poprzez nieruchomość rozumie się działki, które są objęte jedną księgą wieczystą, niezależnie od tego,...czytaj więcej

Informacja
11.10.2021

Informacja

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje jesienne przeglądy koniczytaj więcej

Informacja
11.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne...czytaj więcej

Obwieszczenie

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: