Ochrona środowiska

26.01.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19.01.2022 r. zawiadamiające strony postępowania, że zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/522/2021/15150/AK wyłączającym Prezydenta Miasta Sosnowiec i wyznaczającym Prezydenta Miasta Mysłowice do załatwienia przedmiotowej sprawy, na wniosek Pana Grzegorza Włodarczyka, działającego w imieniu Gminy Sosnowiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic: Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” .czytaj więcej

Obwieszczenie
18.01.2022

Obwieszczenie

OŚ.6220.1.2021 Bolesław, dnia 17.01.2022r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony o zakończeniu postępowania...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:     1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3 zlokalizowanych na działce nr 4964/43 obręb Olkusz;    2. usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych dla produkcji koncentratów i cynku metalicznego oraz stopów cynku, w ilości Q max.s = 0,34 m3/s, Qmax.h = 1 200,0 m3/h, Qśrd = 28 800 m3/d, Qdop.r = 10 540 800 m3/r projektowanym ujęciem składającym się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3.    GL.RUZ.4210.215.2021.BSczytaj więcej

Obwieszczenie
11.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE                   Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021r.  na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.01.2022

Informacja

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju oraz pojawiające się nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N 1 w Europie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadamia o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, - karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich, - zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, - wyłożenie przed...czytaj więcej

Informacja
22.12.2021

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych w 2022r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2022r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...
14.12.2021

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, działającej poprzez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie pozwoleń wodnoprawnychczytaj więcej

Obwieszczenie
01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław przy ul. Wyzwolenia na działkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4”, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.czytaj więcej

Obwieszczenie
18.11.2021

Informacja

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu.  Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, - karmienie oraz pojeniedrobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich, - zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, - wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym, -...czytaj więcej

Informacja
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: