Urząd Gminy

04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby...czytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
28.11.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicachczytaj więcej

Obwieszczenie
15.11.2023

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.11.2023

Obwieszczenie

 Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.11.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)...czytaj więcej

Obwieszczenie
20.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 19.10.2023 r. OŚ.6220.10.2022 O B W I E S Z C Z E N I E       Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.04.2022

Obwieszczenie

Sławków, dnia 06 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

SŁAWKOWA

OSGO.6220.2.2022

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – zwany dalej kpa oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) – zwaną dalej ooś,

zawiadamiam

że na wniosek złożony w dniu 23 lutego 2022 r. (uzupełniony w dniu 05.03.2022 r., w dniu 31.03.2022 r. oraz w dniu 05.04.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania owoców i warzyw położonego w Sławkowie przy ul. Michałów, na działce o nr ewidencyjnym 6069

dla którego inwestorem jest:

„MAXTOP PRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w Sławkowie przy ul. Fabrycznej 10, na działce o nr ew. 6069, ark. mapy 15, obręb Sławków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 99 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) jako instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Burmistrz Miasta Sławkowa informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 oraz art.73 §1 kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości zapoznania z dokumentacją w powyższej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Sławków, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Łosińska 1, pokój nr 25, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 ooś w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice), Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 58, 42-500 Będzin). Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 oraz art. 35 § 5 i art. 36 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś oraz art. 49 kpa –niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa bip.slawkow.pl. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP.

Podano do publicznej wiadomości w dniu: ……………………………

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Maksym Pięta

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami


Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: