Urząd Gminy

14.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:     1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3 zlokalizowanych...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE                   Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.12.2021

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej Zakłady...czytaj więcej

Obwieszczenie
01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław...czytaj więcej

Obwieszczenie
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020.KM), w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 19 października 2021 r.,...czytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
22.10.2021

Akcja sadzenia drzew

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Akcja sadzenia drzew
14.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


                  Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021r.  na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Ujkowie Starym, gm. Bolesław” , które będzie realizowane na działce nr ewid. 1618/76 położonej w Bolesławiu.


Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bolesław, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

  1. 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu,
  2. 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
  3. 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  4. 4. Marszałek Województwa Małopolskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych w/w przedsięwzięciem, że w dniach od 11.01.2022r. do dnia 11.02.2022r. mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok. 6,  od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500oraz składać wnioski i uwagi w formie:

- pisemnej – w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław,

- ustnie do protokołu – w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6,

- e-mailem na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -1°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: