Urząd Gminy

20.05.2020

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenia Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m...czytaj więcej

Obwieszczenia o wydaniu decyzji...
30.03.2020

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 25.03.2020r. OŚ.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...czytaj więcej

Zawiadomienie
07.02.2020

Informacja

Informacja o stawce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałych.czytaj więcej

Informacja
03.01.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 01.01.2020r. wszedł...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.12.2019

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bolesław przypomina, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu...czytaj więcej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
28.11.2019

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 27.11.2019r. OŚ.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.11.2019

Informacja

Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy Bolesław apeluje do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o aktualizowanie danych zawartych...czytaj więcej

Informacja
15.11.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370 m n.p.m.”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.10.2019

Obwieszczenie

O B W I E S Z CZ E N I E Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bolesław Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...czytaj więcej

Włączenie do systemu gospodarowania...
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe

będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gminy Bolesław


Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 lipca 2019 r.


Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to nieruchomości służące innej funkcji niż mieszkalna np. nieruchomości, na których jest prowadzona działalność handlowo-usługowa, przemysłowa, oświatowa czy kulturalna (np. sklepy, siedziby firm, biura, zakłady pracy, urzędy, szkoły, hotele, domki letniskowe, cmentarze, itp.).


Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.


Od 1 lipca 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bolesław, w związku z czym należy rozwiązać dotychczasową umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z dniem 30 czerwca 2019r.


Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, czyli odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Pozostałe odpady tj. np. medyczne, produkcyjne i poprodukcyjne, powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.


Od 1 lipca 2019r. odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierać będzie firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie dodatkowo zaopatrywany przez firmę odbierającą odpady, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określa Rozdział 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.


Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.


Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, pokój nr 6.


Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskaże liczbę i rodzaj (pojemność) posiadanych pojemników na odpady, zadeklaruje sposób prowadzonej zbiórki (selektywna lub nie) i ilość wywozów w ciągu jednego miesiąca oraz dokona naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która będzie iloczynem: ilość posiadanych pojemników x uchwalona stawka opłaty za dany pojemnik x krotność odbiorów w miesiącu.

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 18°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: