Urząd Gminy

03.01.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 01.01.2020r. wszedł...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.12.2019

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bolesław przypomina, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu...czytaj więcej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
28.11.2019

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 27.11.2019r. OŚ.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.11.2019

Informacja

Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy Bolesław apeluje do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o aktualizowanie danych zawartych...czytaj więcej

Informacja
15.11.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370 m n.p.m.”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.10.2019

Obwieszczenie

O B W I E S Z CZ E N I E Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bolesław Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...czytaj więcej

Włączenie do systemu gospodarowania...
01.02.2019

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Informujemy, że na potrzeby badania realizowanego przez Urząd Statystyczny, Gmina Bolesław jest zobowiązana do przekazania danych do GUS w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt...czytaj więcej

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników...
08.01.2019

Obwieszczenie

OŚ.6220.6.2017 Bolesław, dnia 07.01.2019r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz....czytaj więcej

Obwieszczenie
18.12.2018

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców zbierających frakcje odpadów komunalnych

Obowiązek sprawozdawczyprzedsiębiorców zbierających frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Przedsiębiorca zbierający odpady komunalne w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów, jest zobowiązany do składania wójtowi, w terminie...czytaj więcej

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców zbierających...
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe

będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gminy Bolesław


Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 lipca 2019 r.


Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to nieruchomości służące innej funkcji niż mieszkalna np. nieruchomości, na których jest prowadzona działalność handlowo-usługowa, przemysłowa, oświatowa czy kulturalna (np. sklepy, siedziby firm, biura, zakłady pracy, urzędy, szkoły, hotele, domki letniskowe, cmentarze, itp.).


Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.


Od 1 lipca 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bolesław, w związku z czym należy rozwiązać dotychczasową umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z dniem 30 czerwca 2019r.


Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, czyli odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Pozostałe odpady tj. np. medyczne, produkcyjne i poprodukcyjne, powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.


Od 1 lipca 2019r. odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierać będzie firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie dodatkowo zaopatrywany przez firmę odbierającą odpady, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określa Rozdział 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.


Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.


Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, pokój nr 6.


Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskaże liczbę i rodzaj (pojemność) posiadanych pojemników na odpady, zadeklaruje sposób prowadzonej zbiórki (selektywna lub nie) i ilość wywozów w ciągu jednego miesiąca oraz dokona naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która będzie iloczynem: ilość posiadanych pojemników x uchwalona stawka opłaty za dany pojemnik x krotność odbiorów w miesiącu.

Autor:

autor

Pogoda

26 stycznia Temperatura: -2°C Wiatr: 20 km/h,

Kalendarz

imieniny: