Urząd Gminy

20.05.2020

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenia Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m...czytaj więcej

Obwieszczenia o wydaniu decyzji...
30.03.2020

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 25.03.2020r. OŚ.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...czytaj więcej

Zawiadomienie
07.02.2020

Informacja

Informacja o stawce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałych.czytaj więcej

Informacja
03.01.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 01.01.2020r. wszedł...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.12.2019

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bolesław przypomina, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu...czytaj więcej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
28.11.2019

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 27.11.2019r. OŚ.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.11.2019

Informacja

Zgłaszanie ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy Bolesław apeluje do wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o aktualizowanie danych zawartych...czytaj więcej

Informacja
15.11.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370 m n.p.m.”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.10.2019

Obwieszczenie

O B W I E S Z CZ E N I E Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bolesław Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...czytaj więcej

Włączenie do systemu gospodarowania...
30.03.2020

Zawiadomienie


Bolesław, dnia 25.03.2020r.

OŚ.6220.5.2019


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m n.p.m.”

Inwestor: Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno

W związku z powyższym przed podjęciem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie zebranego materiału dowodowego, korzystając
z następujących form komunikacji z Urzędem Gminy Bolesław: wykorzystanie platformy ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pozostawiając pisemny wniosek
w skrzynce na korespondencję, umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

Udostępnienie następuje w formie przesłania wnioskodawcy kserokopii zgromadzonego materiału dowodowego na wskazany adres do korespondencji, bądź poprzez przesłanie jego skanu na podany przez wnioskodawcę adres e-mail - w zależności od wyboru wnioskującego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zakreśla się siedmiodniowy termin do zapoznania się z materiałem dowodowym. Termin rozpoczyna bieg w dniu następnym po dokonaniu zawiadomienia, a w przypadku przesłania materiału dowodowego – w dniu następnym od jego doręczenia.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za niewniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Przy udostępnianiu akt sprawy zostały uwzględnione ograniczenia wynikające z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.poz. 491 ze zm.) w związkuz ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 oraz Zarządzenia nr 0050/34/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 18.03.2020r.
w sprawie; organizacji pracy w Urzędzie Gminy Bolesław w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusempowodującym chorobę COVID-19.

Autor:

autor

Pogoda

5 sierpnia Temperatura: 21°C Wiatr: 0 km/h,

Kalendarz

imieniny: