Ochrona środowiska

18.02.2022

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowopowstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia. Niekiedy energetycy muszą interweniować w związku z uszkodzonymi gniazdami przez wiatr, burze i wichury. TAURON Dystrybucja w ramach prowadzonej od wielu lat akcji „Bociany TAURONA” realizuje szereg działań...czytaj więcej

Zimowa opieka nad bocianimi...
18.02.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11 lutego 2022r. znak. GL.RUZ.4210.215.2021.BS o wydaniu decyzji z dnia 11 lutego 2022r. znak GL.RUZ.4210.215.2021.BS udzielającej Spółce Akcyjnej Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 34 pozwoleń wodnoprawnych na: 1.     wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3, służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby produkcji metali (produkcja ołowiu, cynku i cyny) oraz działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców,...czytaj więcej

Obwieszczenie
18.02.2022

Obwieszczenie

OŚ.6220.3.2021 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.02.2022

Terminy sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,       Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że: 1.    Do 15 marca 2022 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl  za 2021 rok: •    Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze. •    Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.Informacje dot. sprawozdania...czytaj więcej

Terminy sprawozdań dotyczących opłat...
04.02.2022

Obwieszczenie

OŚ.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2022r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp....czytaj więcej

Obwieszczenie
26.01.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19.01.2022 r. zawiadamiające strony postępowania, że zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/522/2021/15150/AK wyłączającym Prezydenta Miasta Sosnowiec i wyznaczającym Prezydenta Miasta Mysłowice do załatwienia przedmiotowej sprawy, na wniosek Pana Grzegorza Włodarczyka, działającego w imieniu Gminy Sosnowiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic: Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” .czytaj więcej

Obwieszczenie
18.01.2022

Obwieszczenie

OŚ.6220.1.2021 Bolesław, dnia 17.01.2022r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony o zakończeniu postępowania...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:     1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3 zlokalizowanych na działce nr 4964/43 obręb Olkusz;    2. usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych dla produkcji koncentratów i cynku metalicznego oraz stopów cynku, w ilości Q max.s = 0,34 m3/s, Qmax.h = 1 200,0 m3/h, Qśrd = 28 800 m3/d, Qdop.r = 10 540 800 m3/r projektowanym ujęciem składającym się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3.    GL.RUZ.4210.215.2021.BSczytaj więcej

Obwieszczenie
11.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE                   Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021r.  na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.01.2022

Informacja

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju oraz pojawiające się nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N 1 w Europie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadamia o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, - karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich, - zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, - wyłożenie przed...czytaj więcej

Informacja

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: