GOPS

21.11.2023

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu


Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, tel.: 32 642-40-34.


2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@admarek.pl.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań ośrodka, zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:


- art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy  na   wykonanie usługi, dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;

- art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane wynikający z przepisów stanowiących podstawę przetwarzania, a następnie w jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe itp.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane z sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.


6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.


7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na GOPS podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: